Haalbaarheid Landbased aquaculture in Vlaanderen | Aquacultuur vlaanderen

Haalbaarheid Landbased aquaculture in Vlaanderen

In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen zijn. Deze stijging veroorzaakt een grote nood aan hoog kwalitatief voedsel met een kleine voetafdruk. Daarenboven wordt productie met optimale inzetting van reststromen bemoedigd door de Vlaamse overheid (visie 2050), om verspilling tegen te gaan.

Aquacultuur verdient hierbij de aandacht. Visteelt vertoont gunstige cijfers inzake FCR (feed conversion rate) en waterverbruik, waardoor de benodigde grondstoffen voor de productie van 1 kg vis relatief beperkt zijn. Bovendien kan aquacultuur reststromen zoals water, warmte, nutriënten en onbenutte ruimte uit de industrie gaan valoriseren, waardoor de vraag naar circulaire economie wordt ingevuld.

Daarnaast zorgt de hoge controleerbaarheid van landbased aquacultuur ervoor dat risico’s, evenals de effecten naar het milieu, tot een minimum worden beperkt.

In Vlaanderen is landbased aquacultuur in de opstartfase. Het merendeel (90%) van de Vlaamse vis wordt op zee gevangen. Bovendien importeert Vlaanderen 93% van de geconsumeerde vis. Hoewel de landen met een hoge productie voor export hun systemen verduurzamen, staan deze momenteel nog lang niet op punt.

Door de transitie van traditionele systemen naar duurzaam landbased aquacultuur ontstaan er opportuniteiten voor  duurzame visteelt op het land. Daarom bestudeert KU Leuven de mogelijkheden inzake landbased aquacultuur in Vlaanderen, met focus op de productie van hoog kwalitatief voedsel, economische leefbaarheid van bedrijven en de optimale inzetting van reststromen.

Het HaLAVla-project (wat staat voor ‘Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen’) analyseert de opportuniteiten in Vlaanderen op basis van de beschikbare assets. Het onderzoek legde zich toe op het zoeken naar locaties, bedrijven en industrieën met assets zoals water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten, waar aquacultuur een valorisatie kan betekenen voor dergelijke reststromen. Door de lokaal geproduceerde reststromen optimaal in te zetten wordt aan circulaire economie gedaan zoals beschreven staat in visie 2050 van de Vlaamse Regering.

Samen met ecologische en economische duurzaamheid wordt immers, door het creëren van werkgelegenheid, ook aan sociale duurzaamheid bijgedragen.

Op deze manier willen we bedrijven met assets, potentiële investeerders en geïnteresseerde aquaculturisten samenbrengen voor de ontwikkeling van aquacultuur in symbiose met het bedrijf. Zo optimaliseren we de productiekost van beide activiteiten. 

 

Download het eindrapport

Download de poster