Thematekst Aquacultuur in vernieuwd Compendium voor Kust en Zee 2015 | Aquacultuur vlaanderen

Thematekst Aquacultuur in vernieuwd Compendium voor Kust en Zee 2015

In het najaar van 2015 werd in het Vlaams Parlement een nieuwe versie van het Compendium voor Kust en Zee gelanceerd door het Vlaams Instituut voor  de Zee (VLIZ). Het Compendium voor Kust en Zee 2015 is een geïntegreerd kennisdocument dat de disperse informatie uit de Vlaamse en Belgische zeewetenschappen en het mariene en maritieme veld bundelt. Hierbij komen zowel het milieu- en natuuronderzoek alsook de socio-culturele, economische en institutionele aspecten aan bod. Het Compendium fungeert als doorverwijsportaal naar de detailinformatie waarbij de achterliggende bronnen digitaal beschikbaar worden gesteld.

Het Compendium voor Kust en Zee bestaat uit een centraal achtergronddocument met hieraan gekoppeld 4 afgeleide publicaties. Het achtergronddocument bestaat uit een overzicht van het Vlaams/Belgisch zeewetenschappelijk landschap (Hoofdstuk 1) en een samenvatting van de kennis met betrekking tot verschillende gebruiksfuncties van de kust en zee, waaronder Aquacultuur (Hoofdstuk 2). In de loop van 2015 werden deze thematische hoofdstukken met de medewerking van experten geactualiseerd. De meeste thematische hoofdstukken zijn opgebouwd volgens een vast stramien waarbij volgende zaken aan bod komen: Beleidscontext, Ruimtegebruik, Maatschappelijk belang, Impact, Duurzaam gebruik, incl. een referentielijst van de wetgeving. De hoofdstukken worden op regelmatige basis geactualiseerd en kunnen worden geraadpleegd op de vernieuwde Compendium-website www.compendiumkustenzee.be.

Daarnaast zijn enkele nieuwe en geactualiseerde afgeleide producten klaargestoomd die tevens interactief raadpleegbaar zijn op de Compendium-website:

  • Brochure ‘Belgisch marien onderzoek’: Beschrijving van de aanwezige expertise binnen de individuele mariene onderzoeksgroepen in België
  • Catalogus ‘Mariene onderzoeksinfrastructuur’: Overzicht van de aanwezige onderzoeksinfrastructuur binnen de individuele mariene onderzoeksgroepen in België
  • Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten': Overzicht van de meest relevante financieringskanalen voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten
  • Vademecum 'Mariene wetgeving': Overzicht van de meest pertinente mariene beleids- en wetgevende instrumenten die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), de kustzone of het Schelde-estuarium, en dit over de verschillende beleidsniveaus heen.

De nieuwe, interactieve Compendium-website zal toelaten om gericht en snel informatie op te zoeken. Voor de Aquacultuur activiteiten wordt in de ‘Thematekst’ een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Aquacultuur’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot aquacultuur binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur, kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.