Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidscontext

Sedert de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in 2014 tracht de Europese Commissie nadrukkelijker in te zetten op de ontwikkeling van een duurzame Europese aquacultuursector. Om het beleid tussen de lidstaten onderling op elkaar af te stemmen wordt met betrekking tot aquacultuur gewerkt via de Open Coördinatiemethode (OCM). Deze beleidsprocedure leidt niet tot bindende afspraken of EU wetgeving, maar is bedoeld om lidstaten aan te zetten tot informatie-uitwisseling omtrent de meest optimale werkwijzen, en om hen te doen streven naar het bereiken van specifieke doelstellingen. In dit kader heeft de Europese Commissie in 2013 Strategische Richtsnoeren omtrent de ontwikkeling van de Europese aquacultuursector uitgeschreven, die bepaalde gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen op EU-niveau vaststellen. Met deze nieuwe richtsnoeren wil de Europese Commissie rekening houden met de laatste ontwikkelingen en de sector zo ontplooien dat deze direct kan bijdragen aan de Europese Green Deal en de Farm-to-Fork strategie. In een mededeling van de Commissie (COM(2021) 236 final) worden de nieuwe “Strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 tot en met 2030” voorgesteld. De Europese lidstaten, waaronder België, werd gevraagd hun NSPA te toetsen aan deze nieuwe richtsnoeren en de steun die vanuit het EFMZVA zal geboden voor de periode 2021 – 2027.

In overleg met de aquacultuursector en ter voorbereiding van het nieuwe Belgisch Programma EFMZVA heeft ook België de nodige voorbereidingen getroffen om een revisie van het nationaal strategisch plan aquacultuur voor de periode 2021 – 2030 op te maken. Dit Plan zal na goedkeuring van het Programma EFMZVA gepubliceerd worden (verwachte datum: begin 2023).